Algemene voorwaarden

 

1.Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen LauraDaalmeijerPT (hierna: LDPT) en de partij die een product of dienst koopt. (hierna: klant). De voorwaarden zijn tevens van toepassing bij inschakeling van derden door LDPT.

 

  1. Contract en voorwaarden

2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.2 De overeenkomst wordt enkel verlengd door middel van een door de klant uitgevoerde herhaalbetaling.

2.3 LDPT verleent geen diensten aan mensen jonger dan 18 jaar. Indien op enig moment na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar, eindigt het contract per direct.

2.4 De klant dient, na het opstellen van het contract, het contract te ondertekenen. Dit kan via email of digitaal. LDPT stuurt na het opstellen van het contract een mail met hierin de vraag te ondertekenen via email. Voor de eerste training dient het contract ondertekend te zijn.  

 

  1. Incasso

3.1 Betalingen dienen altijd voorafgaand aan het afnemen van een dienst of kopen van een product van LDPT te worden voldaan. Facturen worden digitaal verstuurd.

3.2 Bij niet tijdige betaling is de deelnemer van rechtswege in verzuim. De deelnemer wordt hier op gewezen en heeft dan de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 5 dagen alsnog te voldoen. Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is LDPT bevoegd om de dienstverlening te stop te zetten.

3.3 Indien de deelnemer zich niet aan de betalingsverplichting voldoet, is LDPT bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

3.4 Bij ieder nieuw afgesloten lidmaatschap (verlenging danwel nieuw) gaat de officiële contractduur in op de eerste van de opvolgende maand. Overige dagen, tot de start van het lidmaatschap, worden verrekend naar rato: de eerste factuur zal worden berekend tot het begin van de volgende maand. Daarna start het 3 of 6 maandelijkse lidmaatschap.

Voorbeeld: aanmelding en lidmaatschap per 16 november; verrekening lidmaatschap 16 t/m 30 november (eerste factuur), start 3/6 maanden lidmaatschap (factuur 2, 3 en 4) per 1 december. Indien het niet gewenst is om een extra, vierde  factuur te ontvangen, moet de klant dit aangeven en kan de start plaatsvinden per de eerste van de nieuwe maand.

 

 

  1. Dispuut

In het geval van een dispuut over de vordering(en) van LDPT, zijn de administratieve gegevens van LDPT bindend, tenzij de onjuistheid van deze gegevens bewijsbaar is.

 

  1. Aansprakelijkheid

5.1 De diensten en producten van LDPT zijn resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn.

5.2 LDPT is niet aansprakelijk wanneer tijdens een Personal Training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

5.3 LDPT is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijk of geestelijk) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies.

5.4 LDPT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.5 In geval van ziekte of een zwakke gezondheid dient de klant eerst een arts te raadplegen. In de volgende situaties:

Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst

Uitstralende pijn op de borst

Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm

Hartkloppingen

Kortademigheid

Diabetes

Psychische- aandoeningen en/of ziekten

Epilepsie

Bloedarmoede

Goed- of kwaadaardige gezwellen

Zwangerschap met medische indicatie

 

  1. Klachten

6.1 De klant dient klachten altijd eerst bespreekbaar te maken bij LDPT. De klant kan hiervoor LDPT benaderen via e-mail, telefoonnummer of persoonlijk.

 

  1. Privacy

7.1 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevat regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. LDPT handelt conform deze wet.

7.2 LDPT geeft advies op basis van de door de klant gegeven informatie. LDPT gaat altijd vertrouwelijk om met persoonlijke informatie.

 

  1. Wijzigingen

8.1 LDPT behoudt zich het recht voor diensten te wijzigen. LDPT brengt de klant op de hoogte van wijzigingen. Indien de aard en de omvang van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht worden gewijzigd, kan dit invloed hebben op de tarieven. LDPT doet in dat geval een voorstel voor een nieuwe overeenkomst.

    

  1. Duur en beëindiging

9.1 Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is niet mogelijk tenzij:

-De klant een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd het niet meer mogelijk is onder redelijke voorwaarden de overeengekomen personal training sessies te volgen.

-Het voor de klant als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere personal training sessies te volgen. . Bij (langdurige) afwezigheid/ziekte van de klant maar bij gewenste voortzetting van het contract zal LDPT hierover in overleg gaan met de betreffende klant om tot een passende oplossing te komen.

9.2 Bij (langdurige) afwezigheid/ziekte van LDPT waarbij de trainingen niet voortgezet kunnen worden zal LDPT met de klant overleggen over aanpassingen van het contract.

9.3 De klant dient maximaal 2 weken voor het einde van het lidmaatschap aan te geven of hij/zij voor verlenging danwel beëindiging van het lidmaatschap gaat.

9.4 Een lidmaatschap dat verlengd wordt zal direct starten na het eindigen van het vorige lidmaatschap. Eventuele openstaande credits worden, zoals benoemd in 10.3, meegenomen in het verlengde lidmaatschap.

 

 

  1. Annulering en nalatigheid

10.1 LDPT werkt altijd op afspraak welke in samenspraak wordt overeengekomen. Kosteloos afmelden kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende personal training afspraak. Indien de klant niet in staat is om de afspraak af te melden voor de aangegeven tijdsperiode van 24 uur, dan is LDPT bevoegd om de gereserveerde tijd/credit in rekening te brengen.

10.2 LDPT heeft het recht om de dienstverlening zonder terugbetaling te beëindigen als de klant gedurende 30 dagen na de laatste bijgewoonde personal training sessie nalatig is om in samenspraak een volgende personal training sessie in te plannen en deze te volgen.

10.3 Indien het lidmaatschap na de contractduur niet verlengd wordt maar er nog wel credits openstaan, is het mogelijk om deze credits gedurende 4 weken na beëindiging van het lidmaatschap in te plannen met een maximum van 1 les per week.

Staan er nog credits open en wordt het lidmaatschap verlengd, worden de overgebleven credits van het vorige lidmaatschap met een maximum van 4 lessen bijgeschreven bij het nieuwe lidmaatschap. Deze credits dienen gedurende het nieuwe lidmaatschap ingepland te worden. Wordt het lidmaatschap vervolgens beëindigd/niet verlengd, gelden dezelfde regels als hierboven beschreven. (4 weken verlenging met een maximum van 4 credits)

10.4 Het is niet mogelijk bij een duo lidmaatschap de lessen 1 op 1 af te nemen bij afwezigheid van 1 van de 2 klanten. Bij (langdurige) afwezigheid/ziekte van 1 van de klanten zal LDPT hierover in overleg gaan met de betreffende klant(en) om tot een passende oplossing te komen.

Bijbetaling voor 1 op 1 sessies of beëindiging van het contract zijn eventuele oplossingen.

10.5 Bij ziekte of afwezigheid door vakantie van zowel klant als LDPT overleggen klant en LDPT over de in te halen trainingen. De credits dienen, net zoals bij 10.3 genoemde voorbeelden, uiterlijk 4 weken na beëindiging/verlenging van het lidmaatschap ingepland te worden tenzij anders wordt overeengekomen tussen klant en LDPT.  

 

  1. Gedragsregels

11.1 De klant zal steeds tijdig voor aanvang van de personal training afspraken aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de personal trainer opvolgen.

11.2 De klant zal zich houden aan de nodige hygiëne, kleding en schoeisel voorschriften (zie huisregels Basic-Fit).

11.3 LDPT heeft het recht om het trainingsprogramma op elk ogenblik te beëindigen als de klant zich niet op een gepaste manier gedraagt. Het geld van de resterende personal training sessies wordt in dit geval terugbetaald.

 

Door ondertekening van deze overeenkomst gaat de klant akkoord met de voorwaarden die gesteld zijn door LDPT

 

Datum: ____________________________

 

Plaats: ____________________________

 

 

Naam deelnemer: ____________________________________

 

Handtekening deelnemer: